گواهی‌ نامه ها

 •   پروانه بهره برداری  11651/27/119  23/10/1397
 •  تاییدیه منابع آب ایران  11101/100/98  20/06/1398
 •  4064-1 :2014  ISO  20777667  09 Mar 2020
 •   ISO 9001 :2015  20775575  12 Nov 2018
 •  ISO/IEC 17025:2017  20777666  09 Mar 2020
 •  CE  20775576  2018/11/12
 •   HSE-MS  –  04/09/2018
 •  OIML  200804562  04 Aug 2020
 •   گواهی عضویت انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی  98108  30/07/1399
 •   پروانه بهداشتی ساخت  3424363  09/04/1397
 •   تاییدیه دانش بنیان ( تولیدی نوع 1)  –  05/07/1399
 •   گواهی تحقیق و توسعه  1975434/120  15/07/1399
 •   گواهی محیط زیست  1932  15/05/1397